Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Film promocyjny 2023
Data modyfikacji 2023-05-24       

     

OPIS NASZEJ SZKOŁY
Data modyfikacji 2011-03-03

    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która już 42. rok, z powodzeniem, funkcjonuje, nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia.
    Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, zgodnie z naczelnym założeniem tego typu szkół, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej, toteż wypracowała swe miejsce w świadomości tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie, uzupełnić je, bądź zdobyć zawód. Opis naszej szkoły...  
     

     

INFORMACJE OGÓLNE
Data modyfikacji 2017-02-13

    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która już 42. rok, z powodzeniem, funkcjonuje nie tylko w środowisku edukacyjnym Krosna, ale także całego Podkarpacia. Od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, zgodnie z naczelnym założeniem tego typu   szkół, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej, toteż wypracowała   swe miejsce w świadomości tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie, uzupełnić je, bądź zdobyć zawód.
 
 

zsku

 

 

    Świadomość owa znakomicie przekładała się i przekłada nadal na praktykę, toteż przez te lata, całe rzesze młodzieży i słuchaczy skorzystało z   naszych usług edukacyjnych. Było to możliwe dzięki mądrej polityce   oświatowej, jaką prowadziły i nadal prowadzą osoby kierujące tą placówką. Oferty edukacyjne były i są do dziś odpowiedzią na potrzeby rynku pracy naszego powiatu i województwa, a tym samym troski o przyszłość edukacyjną i zawodową młodzieży oraz osób dorosłych – słuchaczy.

 

 

    W ślad za tym utworzono, w naszym zespole szkół, nowy   bardzo interesujący i potrzebny w dzisiejszej rzeczywistości kierunek pod nazwą: technik cyfrowych procesów graficznych, który cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i słuchaczy. Bowiem ukończenie tego kierunku daje umiejętność tworzenia profesjonalnych projektów graficznych i reklamowych, przygotowywania materiałów reklamowych dla drukarni, składania gazet i czasopism, projektowania stron internetowych i montowania filmów. Dyplom, potwierdzający   posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, agencjach reklamowo - wydawniczych, studiach fotografii cyfrowej. A więc oferta adekwatna do wymogów naszych   czasów – czasów Internetu i grafiki cyfrowej.
  Planuje się także utworzyć równie atrakcyjny i ciekawy, będący odpowiedzią na czasy obecne, kierunek pod nazwą: fototechnik.

 

    Ale to nie wszystko.

 

    W trosce o osoby dorosłe, które z różnych powodów zatrzymały się na wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym, a chciałyby obecnie uzupełnić je, by sprostać czasom współczesnym – czasom ludzi wykształconych, ZSKU także przygotował ofertę.
  Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3-letnie na podbudowie gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  Swoje miejsce w rzeczywistości edukacyjnej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie mają także osoby dorosłe, które z powodzeniem ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i pragną zdobyć zawód, drugi zawód lub   przekwalifikować się, by móc zaistnieć w najbardziej dogodnej dla   siebie sytuacji, bądź sprostać wyzwaniom współczesności.
  Są to kierunki atrakcyjne, dające duże możliwości ze względu na szeroki profil kształcenia, co można sprawdzić w zakładce: SZKOŁY POLICEALNE, gdzie   znajdują się szerokie opisy kierunków, wchodząc na stronę internetową ZSKU w Krośnie, której adres brzmi: www.zespol.cku.krosno.pl - takie jak: technik administracji, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości technik usług kosmetycznych, technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej.

    Oferty jednak, były i są nadal tylko częścią planu zarządzania zespołem szkół. Realizując swoje zadania statutowe, ZSKU w Krośnie upowszechniało i nadal to czyni nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak: kształcenie na odległość czy kształcenie modułowe, umożliwiając w ten sposób doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowanie się osób dorosłych. Ewidentnym dowodem wprowadzania   nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie Regionalnego   Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który, jak dotąd, jest jedynym   Ośrodkiem na terenie Podkarpacia, wykorzystującym e-learning w procesie   kształcenia młodzieży i osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Jest to, zatem, nie tylko nowoczesny sposób zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim wspierający wyrównywanie szans edukacyjnych, bowiem dzięki niemu można pokonać bariery, jakie stwarza nie tylko odległość, ale także stan zdrowia.
  Można, więc stwierdzić, że Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia się, bez wyjątku, wszystkim –  młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także mieszkającym w   najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach naszego powiatu,   województwa, wreszcie kraju.
  Warto, zatem, zostać uczniem lub   słuchaczem tej placówki edukacyjnej. By słowa te nie były li tylko reklamą, należy w tym miejscu zamieścić listę 10 powodów, dla których   powinno się, nie tylko przekroczyć progi tej szkoły, ale w niej   pozostać.
  Owe 10 powodów, które wyartykułowane zostały w wyniku przeprowadzonej wśród młodzieży i ich rodziców, słuchaczy oraz   nauczycieli ankiety, wyraża niepowtarzalność i specyficzne dla ZSKU w Krośnie cechy. Pora, by je przytoczyć.

Oto one: 

 

 • Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo.
 • Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna.
 • Możliwość zdobycia dobrych zawodów.
 • Dogodne położenie szkoły.
 • Dobra baza lokalowa.
 • Dobre wyposażenie klasopracowni.
 • Dobrze wyposażona biblioteka i centrum multimedialne.
 • Bezpłatne podręczniki.
 • Kształcenie przez Internet.
 • Darmowe konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.    

 

    By znaleźć potwierdzenie prawdziwości tych stwierdzeń, należy ponownie wejść na stronę internetową ZSKU, której adres, co prawda, podany już został, ale nie zaszkodzi go powtórzyć – www.zespol.cku.krosno.pl, by w zakładce: NASZA SZKOŁA, znaleźć ich rozwinięcie.
  Podwoje ZSKU w Krośnie są dla wszystkich szeroko otwarte. Każdy zostanie tu mile przyjęty, spotka się z profesjonalizmem w odpowiedziach na zadawane pytania. Prosimy, zatem, wejść i sprawdzić czy istotnie tak jest?       

     

HISTORIA SZKOŁY
Data modyfikacji 2015-02-25

    Datą, od której rozpoczyna się działalność ZSKU w Krośnie jest 1 września 1975 roku, wtedy to powstaje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, które to znalazło się w pionierskim gronie nielicznych ośrodków w Polsce.

    Początkowo działalność CKU skupiała się na edukacji osób dorosłych, obejmując głównie kierunki techniczne.
    W roku szkolnym 1976/1977 naukę w CKU rozpoczęło 1200 słuchaczy zgrupowanych w 32 oddziałach (10 oddziałów technikum wieczorowego i 22 oddziały technikum zaocznego), kształcących się w 11 specjalnościach w następujących filiach:

 • Technikum Elektryczne Zaoczne w Krośnie,
 • Technikum Mechaniczne Zaoczne w Krośnie,
 • Technikum Budowlane Zaoczne w Krośnie,
 • Technikum Drzewne i Skórzane Zaoczne w Miejscu Piastowym,
 • Technikum Mechaniczne Zaoczne w Sanoku,
 • Technikum dla Pracujących (wieczorowe) w Sanoku.
    Działalność CKU, siłą rzeczy zdominowana przez kierunki techniczne, zawsze cechował dobrze pojęty utylitaryzm i stałe reagowanie na potrzeby środowiska. Objawiało się to między innymi w ciągłym sondowaniu rynku pracy i związanej z tym racjonalizacji zmian typów szkół i kierunków kształcenia oraz w dostosowywaniu prac dyplomowych słuchaczy do potrzeb szkół.
    Centrum rozwijało się, zmieniało specjalności, a przede wszystkim rosło.
    W roku szkolnym 1991/1992 w budynku CKU znalazło miejsce 21 oddziałów 4- i 3- letniego liceum ogólnokształcącego, średniego studium zawodowego i studium policealnego. Stałym zainteresowaniem cieszą się szkoły policealne zaoczne, w których kontynuowane są następujące profile kształcenia:
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik ekonomista, specjalność finanse i rachunkowość,
 • technik informatyk, - technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Rozporządzając własnymi coraz lepiej wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi, Centrum mogło je wykorzystać dla odciążenia młodzieżowych szkół średnich w środowisku krośnieńskim, zwłaszcza, że w zasadzie nie oferowały one absolwentom szkoły podstawowej poszukiwanych przez nich kierunków ekonomicznych. Również urzędy pracy przejawiały zainteresowanie kształceniem ekonomistów ma poziome średnim. Powstały, więc w Centrum 3 szkoły dzienne: w roku szkolnym 1992/1993 liceum ekonomiczne 4- letnie o specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość (2 oddziały), w następnym roku szkoła policealna (3 oddziały), a w roku szkolnym 1995/1996 liceum ogólnokształcące, profil ogólny (1 oddział).
    Szkoła policealna dzienna rozwijała się w Centrum równolegle i poniekąd symetrycznie do liceum ekonomicznego. W roku szkolnym 1996/1997 miała już 7 kierunków i 252 słuchaczy. Tradycyjnie, silnie tu zakotwiczone profile kształcenia: technik administracji i technik ekonomista – specjalność finanse i rachunkowość zostały niebawem uzupełnione kierunkiem: pracownik socjalny, dobrze przyjętym w nowej sytuacji społecznej. Pierwsi absolwenci tej specjalności zdali egzamin z przygotowania zawodowego w 1999 r.


     Szkoła ciszy się znacznym powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich, których po ukończeniu - szkoły policealnej można spotkać – już jako pracowników- w wielu zakładach pracy i instytucjach Podkarpacia. To jest najlepsza motywacja do prowadzenia tej szkoły. W działalności pozaszkolnej postęp jest najbardziej widoczny, bowiem dokonano śmiałych prób dostosowania do naszych warunków doświadczeń zagranicznych organizatorów kształcenia dorosłych, wprowadzono formy, które w kraju dopiero torowały sobie drogę. Dzięki temu krośnieńskie CKU stało się jedną z bardziej znanych placówek edukacji dorosłych w Polsce.

    Przykładem szybkiego reagowania na bieżące tendencje jest znaczny wzrost ilości kursów i wyraźna zmiana ich tematyki: obsługa komputerów i programów użytkowych, komputeryzacja prac biurowych, studium zarządzania i biznesu, zarządzanie małą firmą, a także kursy językowe na certyfikaty z angielskiego i niemieckiego. ZSKU w Krośnie aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowoczesnych form kształcenia, takich jak kształcenie modułowe oraz kształcenie na odległość.
    Od 2006 r. funkcjonuje w naszej szkole Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość, którego celem jest promowanie i rozwijanie tej formy kształcenia w woj. podkarpackim, zwłaszcza dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, itp.
    Realizacja wielu, tak różnorodnych przedsięwzięć możliwa jest dzięki wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej kadrze dydaktycznej, która systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe oraz podejmuje cenne inicjatywy i przedsięwzięcia.       

     

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Data modyfikacji 2016-09-10

Dyrektor
mgr inż. Aneta Bator
zespol@cku.krosno.pl


V-ce Dyrektor
mgr Barbara Marszałek
        

     

DANE TELEADRESOWE
Data modyfikacji 2011-01-21

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Piotra Skargi 1
38-400 Krosno
tel. (013) 4368821
fax. (013) 4322473
e-mail: zespol@cku.krosno.pl
http://zespol.cku.krosno.pl

 

 

Telefony kontaktowe:

Dyrektor - 13 436 88 21 w. 12

W-ce Dyrektor - 13 436 88 21 w. 15

Główny Księgowy - 13 436 88 21 w. 16

Kierownik szkolenia praktycznego  - 13 436 88 21 w. 22

Kancelaria szkolna - 13 436 88 21 w. 10

Kadry - 13 436 88 21 w. 23

Pokój Nauczycielski - 13 436 88 21 w. 28

Pedagog - 13 436 88 21 w. 17

Sekretariat uczniowski - 13 436 88 21 w. 10       

     

LOKALIZACJA
Data modyfikacji 2011-02-11
       

     

NUMER KONTA BANKOWEGO SAMORZĄDU SŁUCHACZY
Data modyfikacji 2016-09-29

UWAGA!!!
Informujemy, że od dnia 31-12-2019 numer konta bankowego Samorząd Słuchaczy jest nieaktywny!!!

        

     

10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ W ZSKU
Data modyfikacji 2011-02-17

1.    PRZYJAZNA ATMOSFERA I BEZPIECZEŃSTWO

Większość naszych uczniów i abiturientów przyznaje, iż istotnym argumentem szkoły jest panująca tu przyjazna atmosfera oraz dobre relacje uczniów z nauczycielami. Jesteśmy szkołą, w której nigdy nie było i nie ma żadnych oznak przemocy i dyskryminacji.


2.    PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA KADRA PEDAGOGICZNA

Zdecydowana większość nauczycieli, pracujących w ZSKU, posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – tytuł nauczyciela dyplomowanego. Równie duża ilość posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane dzięki ukończeniu różnego typu studiów podyplomowych.


3.    MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DOBRYCH ZAWODÓW

Uczniowie szkół gimnazjalnych mają możliwość zdobycia w naszej szkole bardzo popularnego zawodu, jakim jest technik cyfrowych procesów graficznych. Ułatwia im to dostęp do prawdziwych urządzeń drukarskich. Z kolei absolwenci szkół zawodowych i podstawowych mają do wyboru pełną gamę równie popularnych i poszukiwanych zawodów. O szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej.


4.    DOGODNE POŁOŻENIE SZKOŁY

ZSKU znajduje się na styku ulic: Czajkowskiego, Pużaka, Jagiellońskiej i Szpetnara. W pobliżu znajdują się przystanki PKS i MKS. Dojście do dworca PKP – PKS zajmuje około 15 minut.


5.    DOBRA BAZA LOKALOWA

Jesteśmy szkołą, w której nie ma problemu z salami. Zapewniają to dwa budynki liczące łącznie 42 sale lekcyjne. Ponadto w szkole działa sklepik, siłownia, centrum multimedialne, a także istnieje możliwość korzystania z usług stomatologicznych oraz pielęgniarskich.


6.    DOBRE WYPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI

Nasze klasopracownie posiadają komputery, rzutniki multimedialne, telewizory z odtwarzaczami VHS i DVD, dostęp do Internetu oraz wiele innych pomocy naukowych.
Bezpłatny dostęp do Internetu posiadają wszyscy nasi uczniowie i słuchacze.


7.    DOBRZE WYPOSAŻONA BIBLIOTEKA I CENTRUM MULTIMEDIALNE

Zbiory naszej biblioteki tworzy nie tylko bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą: podręczniki, lektury szkolne, pozycje z zakresu beletrystyki, literatura fachowa, czasopisma, płyty CD i DVD (filmy, muzyka, programy multimedialne).


8.    BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

Wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży przez cały cykl kształcenia, a więc 4 lata, mają zapewniony darmowy komplet podręczników. Również słuchacze szkół zaocznych mogą je bez przeszkód wypożyczać w szkolnej bibliotece.


9.    KSZTAŁCENIE PRZEZ INTERNET

Od kilku lat częścią naszej placówki jest Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość, który tworzą nasi nauczyciele posiadający kwalifikacje. Dzięki temu znaczna część słuchaczy oraz wielu uczniów może uczyć się w domu, mając dostęp do dużej ilości materiałów dydaktycznych.

 

10.    DARMOWE KONSULTACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO I ZAWODOWEGO

Aby zapewnić odpowiednie przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów które rzutują na ich dalszą przyszłość zawodową, prowadzimy kursy i konsultacje z wszystkich przedmiotów, które można zdawać na egzaminie maturalnym i egzaminie z przygotowania zawodowego. Warto dodać, iż prowadzą te zajęcia nauczyciele będący egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

        

     

DZWONKI W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE
Data modyfikacji 2022-09-01

DZWONKI W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE

 

Kolejności lekcji w Technikum

Czas trwania

Czas trwania Kolejności lekcji szkołach dla dorosłych

1

7.10 - 7.55

 

 

2

8.00 - 8.45

 

 

3

8.50 - 9.35

 

 

4

9.40 - 10.25

 

 

5

10.30 - 11.15

 

 

6

11.30 - 12.15

 

 

7

12.20 - 13.05

 

 

8

13.10 - 13.55

 

 

9

14.00 - 14.45

14.00 - 14.45 0

10

14.50 – 15.35

15.00 - 15:45 1

11

15.40 – 16.25

15.50 - 16:35 2

12

 

16.40 - 17:25 3

12

 

17.30 - 18:15 4

14

  18:20 - 19:05 5

15

  19:10 - 19:55 6

Lekcje skrócone w Technikum o 10 min (35 min)

 

 

1

7.10 - 7.45

 

 

2

7.50 - 8.25

 

 

3

8.30 - 9.05

 

 

4

9.10 - 9.45

 

 

5

9.50 - 10.25

 

 

6

10.40 - 11.15

 

 

7

11.20 - 11.55

 

 

8

12.00 - 12.35

 

 

9

12.40 - 13.15

 

 

10

13.20 - 13.55

 

 

11

14.00 - 14.35

 

 

Lekcje skrócone w Technikum o 15 min (30 min)

 

 

1

7.10 - 7.40

 

 

2

7.45 - 8.15

 

 

3

8.20 - 8.50

 

 

4

8.55 - 9.25

 

 

5

9.30 - 10.00

 

 

6

10.05 - 10.35

 

 

7

10.50 - 11.20

 

 

8

11.25 - 11.55

 

 

9

12.00 - 12.30

 

 

10

12.35 - 13.05

 

 

11

13.10 - 13.40

 

 

        

     

Biuletyny informacyjne ZSKU (2010, 2011)
Data modyfikacji 2012-04-16

Biuletyny informacyjne ZSKU (2010, 2011) Nr 9 >>>  
 Nr 10 >>>  
 Nr 11 >>>  
 Nr 12 >>>       

     

Biuletyn informacyjny ZSKU (2012 - Nr 13)
Data modyfikacji 2012-04-16

Biuletyn informacyjny ZSKU (2012) Nr 13 >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU (2012 - Nr 14)
Data modyfikacji 2012-09-02

Biuletyn informacyjny ZSKU (2012 nr 14)  Nr 14 >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny 2013 (16)
Data modyfikacji 2013-09-25

    Biuletyn informacyjny 2013 (16). Biuletyn 16 >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU (2013 nr 15)
Data modyfikacji 2013-02-26

Biuletyn informacyjny ZSKU (2013 nr 15) Biuletyn nr 15 >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 17)
Data modyfikacji 2014-02-19

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 17) Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 17)  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 18)
Data modyfikacji 2014-09-23

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 18) Biuletyn informacyjny ZSKU 2014 (nr 18)  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014/2015 (nr 19)
Data modyfikacji 2015-02-23

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014/2015 (nr 19) Biuletyn nr 19 >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014/2015 (nr 20)
Data modyfikacji 2015-10-14

Biuletyn informacyjny ZSKU 2014/2015 (nr 20) Biuletyn informacyjny ZSKU 2014/2015 (nr 20) >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2015/2016 (nr 21)
Data modyfikacji 2016-09-15

Biuletyn informacyjny ZSKU 2015/2016 (nr 21) Biuletyn informacyjny ZSKU 2015/2016 (nr 21) >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2015/2016 sem. 2 (nr 22)
Data modyfikacji 2016-09-15

Biuletyn informacyjny ZSKU semestr 2 roku szkolnego 2015/2016 (nr 22). Biuletyn informacyjny ZSKU 2015/2016 (nr 22)   
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 1 (nr 23)
Data modyfikacji 2017-02-23

Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 1 (nr 23). Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 1 (nr 23) >>>  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 2 (nr 24)
Data modyfikacji 2017-09-17

Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 2 (nr 24) Biuletyn informacyjny ZSKU 2016/2017 sem. 2 (nr 24)   
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 1 (nr 25)
Data modyfikacji 2018-02-20

Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 1 (nr 25) Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 1 (nr 25)  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 2 (nr 26)
Data modyfikacji 2018-09-05

Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 2 (nr 26)

  Biuletyn informacyjny ZSKU 2017/2018 sem. 2 (nr 26)  
     

     

Biuletyn informacyjny ZSKU 2018/2019 sem. 1 (nr 27)
Data modyfikacji 2019-03-05

Biuletyn informacyjny ZSKU 2018/2019 sem. 1 (nr 27) Biuletyn informacyjny ZSKU 2018/2019 sem. 1 (nr 27)  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne