Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Data modyfikacji 2015-06-12

    Terapeuta zajęciowy, obecnie, należy do grupy pracowników poszukiwanych na rynku pracy.
    Prowadzi, bowiem, różne formy terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.
Istnieje, zatem zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów oraz przystosowania ich do życia w społeczeństwie szpitalnym i poza szpitalnym.
Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań:

 • wspomaganie i aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji,
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno - oświatowych i artystycznych (wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, dziewiarskich, krawieckich itp.),
 • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową,
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
       

     

TECHNIK MASAŻYSTA
Data modyfikacji 2015-06-12

    Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, realizującym swoje zadania zawodowe w kontakcie z ludźmi, będącymi w różnej kondycji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej i zawodowej.

Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy. Kandydata do tego zawodu powinny cechować: dobry stan zdrowia, pozytywne nastawienie do pracy w zawodzie, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, chęć niesienia pomocy innym, umiejętność pracy w zespole rehabilitacyjnym, umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji.
Do zadań masażysty należy: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem, wyjaśnianie wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka, wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, wykonywanie masażu punktowego, wykonywanie masażu sportowego, wykonywanie masażu kosmetycznego, współpraca w zespole terapeutycznym, planowanie i organizowanie własnej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, popularyzowanie zachowań prozdrowotnych, postępowanie zgodnie z zasadami etyki, prowadzenie dokumentacji pacjenta, korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu.
Technicy masażyści mogą podejmować pracę w:
 • zakładach rehabilitacyjnych
 • uzdrowiskach,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • klubach sportowych,
 • klinikach i szpitalach,
 • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.       

     

TECHNIK ARCHIWISTA
Data modyfikacji 2015-06-12

Czas trwania nauki – 2 lata.
Kształcenie w zawodzie technik archiwista, ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych, takich jak:

 • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • opracowywanie zasobu archiwalnego,
 • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywanie inwentarza książkowego,
 • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczanie dokumentacji archiwalnej,
 • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych,

Absolwenci mogą podjąć pracę w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz w archiwach zakładowych.       

     

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Data modyfikacji 2015-06-12

2 – letni okres nauczania

    Opiekunka dziecięca to zawód dla osób, które lubią małe dzieci, są spontanicznie i swobodnie nawiązują kontakt z dziećmi.
Od opiekunki dziecięcej oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, obowiązkowości, cierpliwości, opanowania, spokoju, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i prowadzenia go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Ważna jest więc umiejętność organizowania, prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka, kształtowanie pozytywnych cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków. Opiekunka dziecięca musi umieć doskonalić sprawność motoryczną i manualną dziecka, planować i organizować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka, kształtować aktywność i samodzielność dziecka.
Istotna cechą jest kreatywność opiekunki potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga, potrzebna, by cały czas utrzymywać kontrolę nad dzieckiem i uchronić je przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Czuwanie, nad zgodnym z normami żywieniowymi, odżywianiem dziecka, wdrażanie dzieci do posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami.
Absolwenci w zawodzie opiekunka dziecięca mogą być zatrudnione w: żłobkach, domach dziecka, sanatoriach, oddziałach szpitalnych, hospicjach, środowisku domowym dziecka.

Słuchacze zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (2 lub 3 kwalifikacje w wyodrębnionym zawodzie).
       

     

OPIEKUN MEDYCZNY
Data modyfikacji 2015-06-12

Czas trwania nauki – 1 rok.

Podstawowym celem kształcenia słuchacza w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho – społecznych,
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:

 • w domach pomocy społecznej,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.

Według wielu prognoz rynku pracy, to właśnie opiekun medyczny będzie jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników. I to już w niedalekiej przyszłości. Ma to związek z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Coraz wyraźniej wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, co pozwala znaleźć zatrudnienie wielu osobom zarówno w kraju jak i za granicą.       

     

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Data modyfikacji 2015-06-12

Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym, w obszarze medyczno - społecznym, związanym z pomocą społeczną.
Celem głównym działań zawodowych asystenta jest, systematyczne, wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.
Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej,
 • planuje indywidualny program pomocy, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych i zawodowego przekwalifikowania się,
 • świadczy opiekę nad osobą niepełnosprawną w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
 • wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywuje osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.
Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy.
Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Perspektywy zatrudnienia: absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, z osobami niewidomymi i głuchoniemymi, z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną psychicznie i ruchowo, z osobami chorymi na SM.       

     

FLORYSTA
Data modyfikacji 2015-06-12

Czas trwania nauki – 1 rok.  

Perspektywy zawodowe - absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.
Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Florysta powinien umieć łatwo nawiązywać kontakty z klientem, w celu zaproponowania ciekawego rozwiązania.

Na tym kierunku słuchacz pozna:

 • zasady tworzenia kompozycji z kwiatów suszonych, żywych, doniczkowych lub mieszanych,
 • nauczy się wykonywać wiązanki z okazji ślubu, komunii, chrzcin i innych,
 • pozna rodzaje materiałów stosowanych we florystyce.

Słuchacze przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.       

     

Technik rachunkowości
Data modyfikacji 2012-05-12

Szkoła Policealna: technik rachunkowości
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

    Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości zapewnia nie tylko kwalifikacje właściwe dla zawodu, lecz oznacza również wyposażenie absolwentów w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Umiejętności, w jakie zostaje wyposażony absolwent tego kierunku są bardzo potrzebne i użyteczne, szczególnie w obecnej rzeczywistości, bowiem posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje,
 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym pracę księgowego,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym i instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzić księgi rachunkowe w jednostkach organizacyjnych,
 • sporządzać zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych,
 • dokonywać wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 • gromadzić i przygotowywać informacje niezbędne w zarządzaniu,
 • szacować i weryfikować wyniki obliczeń,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • dokonywać inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
    Zatem, technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w komórkach rachunkowości we:
 • wszystkich podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach i zakładach budżetowych,
 • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych,
 • urzędach terytorialnych.
 • Inne zawody do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu to:
 • technik rachunkowości,
 • księgowy,
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych,
 • urzędnik podatkowy.
Absolwentom tego kierunku łatwo również prowadzić własną działalność gospodarczą.
   
    Przedmioty zawodowe realizowane, w ramach programu nauczania, na kierunku technik rachunkowości to:
 • podstawy ekonomii,
 • technika biurowa,
 • statystyka,
 • zasady rachunkowości,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • przedsiębiorczość,
 • rachunkowość,
 • finanse,
 • kultura zawodu;
 • język obcy zawodowy;
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • praktyka zawodowa.
    Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.       

     

Technik administracji
Data modyfikacji 2011-02-26

    Słuchacz obowiązkowo uczy się języka angielskiego. Absolwent uzyskuje tytuł: technik administracji. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik administracji posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych; jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; samorządach zawodowych i gospodarczych; przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych; firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
    Absolwent posiada również wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, jak: gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporządzania sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywania projektów aktów administracyjnych; prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej; planowania kosztów i przychodów; gospodarowania majątkiem; nadzorowania innych pracowników.
    Wraz ze wzrastającą we współczesnym świecie rolą dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianymi usługami - rosną też oczekiwania wobec pracowników administracji. Wymaga się od nich coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej.
Dbamy o wszechstronność kompetencji zawodowych naszych absolwentów, wzmacniamy następujące cechy i postawy istotne do pełnienia roli zawodowej, jak: komunikatywność, umiejętność kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych; umiejętność pracy z ludźmi; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność logicznego myślenia, dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych; stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
    Wychodząc na przeciw tym zapotrzebowaniom kształcimy techników administracji posiadających wszechstronne kwalifikacje zawodowe.       

     

Technik informatyk
Data modyfikacji 2011-02-26

    Podczas dwóch lat nauki w szkole policealnej uczniowie (słuchacze) zapoznają się z podstawami wiedzy technicznej, systemami i sieciami komputerowymi, technikami programowania, programami użytkowymi oraz z zagadnieniami gospodarki rynkowej.
Pod koniec kształcenia wprowadzone są dwie specjalizacje: grafika komputerowa oraz eksploatacja sprzętu komputerowego ze szczególnym uwzględnieniem administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych i sieci komputerowych.
W trakcie zajęć specjalizacyjnych słuchacze zapoznają się z zasadami cyfrowego tworzenia i przetwarzania obrazów oraz z eksploatacją sprzętu dotyczącą montażu, naprawy, konserwacji i obsługi serwisowej.
    Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Celem kształcenia na kierunku: technik informatyk jest przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
    Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.
    Zawód technik informatyk należy w sferze zatrudnienia do zawodów bardzo poszukiwanych. Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję w kształceniu średniej kadry informatycznej.       

     

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Data modyfikacji 2011-02-26

    Czas trwania nauki - 2 lata.
    Kierunek: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia wyposaża słuchaczy w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ochrony oraz pełnienia funkcji kierowniczych w agencjach ochrony.
    Słuchacze są przygotowywani do działań zapobiegających wykroczeniom przeciwko mieniu, przestępstwom, szkodom ponoszonym z ich winy oraz wtargnięciom na tereny chronione. Posiadają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania, planowania i zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
    Absolwent posiadający tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia posiada praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie do kierowania jednostką organizacyjną uprawnioną, zgodnie z przepisami prawa, statusem, umową, do zarządzania nią, w tym do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, do organizowania wewnętrznych służb ochrony oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.       

     

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Data modyfikacji 2011-02-26

    Słuchacz ma możliwość wyboru języka, którego będzie się uczył. Absolwent uzyskuje tytuł: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, który zajmuje się, m. in.: przygotowaniem i prezentacją analiz dotyczących warunków bhp w zakładzie pracy; opracowaniem propozycji usunięcia występujących zagrożeń; określaniem przyczyny wypadków w pracy i wnioskowaniem o ich usunięcie; prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych; wstrzymywaniem pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwaniem od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzeniem szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników.
    Zgodnie z wprowadzonym, w 1991 roku, zapisem do Kodeksu pracy, mówiące o tym, że wszystkie zakłady pracy zatrudniające powyżej 10 pracowników są zobowiązane do tworzenia służby BHP. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Kształcimy techników bhp zgodnie z koncepcją kształcenia szerokoprofilowego - nasi absolwenci posiadają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej. Przyjmując, że technik bhp w ramach swojej pracy zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, kładziemy nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.
W podstawie programowej uwzględniamy również zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.       

     

Technik usług kosmetycznych
Data modyfikacji 2011-02-26

    Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.
Absolwenci kierunku: technik usług kosmetycznych posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w: - gabinetach kosmetycznych; - gabinetach odnowy biologicznej; - firmach kosmetycznych.
    Absolwentów tego kierunku wyposażamy również w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.
   Do świadczenia wysokiej jakości usług kosmetycznych potrzebna jest szeroka wiedza, odpowiednie wykształcenie ogólne i zawodowe. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku: technik usług kosmetycznych realizujemy w dużej mierze poprzez zajęcia praktyczne. Zajęcia te umożliwiają uczniom zapoznanie się z wyposażeniem i specyfiką funkcjonowania gabinetu kosmetycznego, co pozwala na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.
    Uznając za ważną, dla tego zawodu, umiejętność tworzenia dobrych relacji międzyludzkich - dbamy o wzmacnianie u naszych uczniów takich cech i postaw jak: - komunikatywność; - uczciwość i rzetelność; - dokładność i odpowiedzialność; - opanowanie i cierpliwość; - systematyczność w działaniu.       

     

Technik usług pocztowych i finansowych
Data modyfikacji 2011-02-26

   Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym.
    Przewidywane zajęcia edukacyjne z przedmiotów to: ● działalność usługowo – marketingowa ● usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● usługi finansowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● pracownia pocztowo – finansowa ● język obcy zawodowy ● specjalizacja
   Praktyka zawodowa przewiduje, m.in. naukę organizacji urzędu pocztowego, wykonywanie czynności związanych z realizacją procedur usług pocztowych, obsługę kasową (w tym również w zakresie obsługiwania obrotu oszczędnościowego, czekowego, wpłat na rachunki bankowe i inne) oraz obsługę stanowisk ekspedycyjno – rozdzielczych.
Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta.
   Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w urzędach i agencjach pocztowych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.
   Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł: technik usług pocztowych i finansowych.       

     

Opiekunka środowiskowa
Data modyfikacji 2011-02-26

Nazwa zawodu: opiekunka środowiskowa
Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma: zaoczna


    Opiekunka środowiskowa to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych, chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
Celem kształcenia, w tym zawodzie, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań związanych z:

 • udzielaniem pomocy i świadczeniem usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
 • pomocą podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,
 • pielęgnacją oraz dbałością o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
 • udzielaniem pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowaniem podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.
Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.
    Dodać należy, że zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej (opiekunki środowiskowe) są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.
Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.
       

     

Opiekun w domu pomocy społecznej
Data modyfikacji 2013-02-13

   Nazwa zawodu: opiekun w Domu Pomocy Społecznej
   Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
   Forma: zaoczna

Charakterystyka zawodu:
    Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej (DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:
•    stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
•    towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej),
•    organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
•    aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
Perspektywy zawodowe:
    Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej, takich jak:
•    dom małego dziecka,
•    hospicjum dla dzieci lub dorosłych,
•    dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych,
•    warsztaty terapii zajęciowej,
•    ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
•    oddział rehabilitacji w szpitalu.
    Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.       

     

Opiekun osoby starszej
Data modyfikacji 2013-02-13

Nazwa zawodu: opiekun osoby starszej
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna


    Opiekun osoby starszej to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych i chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
    Kształcenie w zawodzie: opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
•    dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo - wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
•    udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
•    nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
    Zatem opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
    Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
•    środowisku domowym podopiecznych,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    instytucjach działających na rzecz osób starszych,
•     w oddziałach szpitalnych,
•    hospicjach,
•    zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
•    może również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
    Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.
       

     

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – NOWOŚĆ!!!
Data modyfikacji 2012-12-17


KURSY BEZPŁATNE,
UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE KOLEJNYCH KWALIFIKACJI,
ŁĄCZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE PEŁNEGO ZAWODU,
A NAWET KILKU ZAWODÓW.

    Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia. Wśród nich są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

    Są to kursy bezpłatne, które dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej (również w tych zawodach, w których od września 2012 r nie prowadzi się szkół policealnych).

    Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (w przypadku prowadzenia kursu w formie zaocznej – 65% tej minimalnej liczby godzin).

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)
   
    Poniższa tabela przedstawia wykaz kursów kwalifikacyjnych na które można się zapisywać:

    Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

DO POBRANIA:
Kwestionariusz podania >>>


 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji / kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba godzin    na kształcenie w remach kwalifikacji (w formie zaocznej)

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ*

Liczba godzin na efekty wspólne (w formie zaocznej)

T.13.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

215

422103

technik obsługi turystycznej

PKZ(T.g)

241

T.14.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

215

422103

technik obsługi turystycznej

PKZ(T.g)

241

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

455

522305/

     

522301

technik handlowiec/
      sprzedawca

PKZ(A.j)/

     

bez OMZ

215

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

208

522305

technik handlowiec

PKZ(A.j)
      PKZ(A.m)

215

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

338

331403/
      431103

Technik ekonomista/
      Technik rachunkowości

PKZ(A.m)

182

T.9.

Wykonywanie usług kelnerskich

267

513101

kelner

PKZ(T.e)

241

T.10.

Organizacja usług gastronomicznych

267

513101

kelner

PKZ(T.e)

241

A.54.

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

241

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ(A.i)

195

A.25.

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

195

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ (A.l.)

195

A.55.

Drukowanie cyfrowe

195

311911

technik    cyfrowych procesów graficznych

PKZ(A.i)

195

A.26.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

280

333906

technik organizacji reklamy

PKZ(A.p)

182

A.27.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

416

333906

technik organizacji reklamy

PKZ(A.p)

182

R.6.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

234

331402

technik agrobiznesu

PKZ(R.d)
      PKZ(R.f)

221

A.30.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

273

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

A.31.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

202

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

A.32.

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (technik logistyk)

163

333107

technik logistyk

PKZ(A.m)

241

R.26.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

286

343203

florysta

PKZ(R.o)

156

A.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum

423

441403

technik archiwista

PKZ(A.ab)

163

A.64.

Opracowywanie materiałów archiwalnych

293

441403

technik archiwista

PKZ(A.ab)

163       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne