Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Deklaracja dostępności
Data modyfikacji 2022-10-03

 

Wstęp:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zespol.cku.krosno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
http:// zespol.cku.krosno.pl/

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2000/2001
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-09-2019

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Multimedia/filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada: 

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększania liter
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • zdjęcia posiadają alternatywny opis

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Data sporządzenia deklaracji:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 03.10.2022 r. na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Drak email: kadry@cku.krosno.pl  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 134368821.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ul. Ks. Piotra Skargi 1,
38-400 Krosno

 1. Dla klientów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie dostępne jest wejście główne od ul. Ks. Piotra Skargi bez stopni schodowych, po wejściu do placówki znajdują się schody z zainstalowaną barierką ułatwiającą wchodzenie.
 2. Dyrekcja i Sekretariat szkoły znajdują się na parterze budynku. Istnieje tutaj możliwość spotkania z klientami w każdej sprawie. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, szkoła nie jest wyposażona w windę.  Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna dla klientów zespołu szkół.
 3. W związku z tym, że budynek Szkoły jest wpisany w ewidencję zabytków, wszelkie zmiany architektoniczne budynku są utrudnione wymagają zgody konserwatora zabytków.
 4. Na terenie placówki znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne